GoTenna در نبود سیگنال آنتن به داد ما می رسد!

آیا همیشه از اینکه در جنگلی و یا هر سرزمین مرده ای گیر بیفتید و سیگنال و آتنی برای تماس نباشد دچار احساس ترس شدید؟! بهتر است دیگر نگران نباشید و آسوده خاطر به این سرزمین ها سفر کنید! البته قبل از آن مطمئن شوید که GoTenna را به همراه دارید و به دوستتان نیز… ادامه خواندن GoTenna در نبود سیگنال آنتن به داد ما می رسد!