مسابقه: نقش تکنولوژی در آموزش یا یادگیری چیست؟

با ورود تکنولوژی به زندگی، تاثیرات مختلفی داشته است، قطعاً یکی از این تاثیرها بر روی آموزش و یادگیری بوده که آن را ارتقاع داده و البته از سویی هم اعتیاد به تکنولوژی باعث تداخل در یادگیری یا آموزش شده است. با آغاز ماه خرداد، ماه امتحانات، مطالعه و آموزش اهمیت بیشتری پیدا می کند.… ادامه خواندن مسابقه: نقش تکنولوژی در آموزش یا یادگیری چیست؟