چگونه دریافت اسپم و گری میل را کاهش دهیم؟

اصطلاح اسپم در رابطه با ایمیل  برای اولین بار در برنامه Monty Python مطرح شد. در این برنامه بریتانیایی که توسط بی بی سی پخش می شد از اسپم به عنوان یک واقعیت غیر قابل اجتناب یاد می کرده است. اسپم در اواخر دهه نود واِژه ای بود که برای توصیف افزایش توده ای بازاریابی… ادامه خواندن چگونه دریافت اسپم و گری میل را کاهش دهیم؟