آینده شغلی شما چطور رقم می خورد؟ کارمند یا کارفرما

این سلسله مطالب را به پیشنهاد مجله پارسیش نوشته ام و در آن طی چند قسمت سعی می کنم تجربیاتم را در زمینه موفقیت فردی در نقش کارفرما با شما در میان بگذارم. به زبان ساده تر در این سری از مطالب طی 6 قسمت به بررسی موارد زیر می پردازیم: قسمت اول: آینده شغلی شما چطور رقم می خورد؟ کارمند یا کارفرما؟ (همین نوشته) قسمت دوم: راهنمای عملی مهاجرت از بیکاری یا کارمندی به کارفرمایی قسمت سوم: یادگیری، اولین اصل کارفرمایی قسمت چهارم: مصائب کارفرمای تنهای تنها قسمت پنجم:  کارفرمای قهرمان خود باشید؟ قسمت ششم: راهنمای مهاجرت از کارفرماییادامه مطلب

24 responses