کار خود را سر کار تمام کنید: چگونه روز خود را خوب تمام کنیم

ساعت 10 شب است و من همچنان به کار فکر می کنم. اینکه باید چه تغییری در عنوان و متن ایجاد کنم و یا اینکه باید چه اقداماتی بر روی متون گذشته انجام می دادم که ندادم …همسرم و من هر دو در یک اتاق در کنار یکدیگر نشسته ایم اما حقیقتاً من آنجا نیستم… ادامه خواندن کار خود را سر کار تمام کنید: چگونه روز خود را خوب تمام کنیم