کمپ ترک اعتیاد به اینترنت، در چین

تحقیقی نشان داده 14% از نوجوانان چینی در مسیر اعتیاد به اینترنت قرار گرفته اند. دولت چین کمپینی در سراسر کشور راه اندازی کرده تا مشکل جوانان را حل کند که در گروه جوانان کمونیست این قضیه “مشکل قبر اجتماعی” نام گرفته. کشور های محدودی مثل چین توانسته اند در تاریخ در برابر اعتیاد به مواد مخدر… ادامه خواندن کمپ ترک اعتیاد به اینترنت، در چین