صلح اپل و گوگل و ترک دعاوی حقوقی

بعد از اقامه دعوا در دادگاه های سراسر جهان ، اپل و گوگل اقدام به راکد کردن و ترک تمام دعواهای حقوقی خود نمودند این خبر که توسط رویترز منتشر شده بر این پایه استوار است که دو شرکت در این خصوص به یک توافق جامع دست یافتند که شکایات حقوقی خود را در تمام… ادامه خواندن صلح اپل و گوگل و ترک دعاوی حقوقی